KbMedia Player

KbMedia Player のスクリーンショット

<1> KbMedia Player - メイン画面

KbMedia Player - メイン画面
画像を拡大する

<2> 再生中

再生中
画像を拡大する

<3> エコーの設定

エコーの設定
画像を拡大する

<4> 再生速度の設定

再生速度の設定
画像を拡大する