IZArc2Go

IZArc2Go のスクリーンショット

<1> 表示言語を日本語に
<2> 日本語表示されたメイン画面
<3> 圧縮ファイルの読み込み
<4> 圧縮ファイルの解凍
圧縮ファイルの解凍
<5> 書庫変換
書庫変換
<6> オプション