Tomighty

Tomighty のスクリーンショット

<1> Start Pomodoro

Start Pomodoro

<2> ポモドーロ(作業)中

ポモドーロ(作業)中

<3> ポモドーロ終了

ポモドーロ終了

<4> 休憩中

休憩中

<5> オプション

オプション