Tomighty

Tomighty のスクリーンショット

<1> Start Pomodoro
Start Pomodoro
<2> ポモドーロ(作業)中
ポモドーロ(作業)中
<3> ポモドーロ終了
ポモドーロ終了
<4> 休憩中
休憩中
<5> オプション
オプション