Pomodoro

Pomodoro のスクリーンショット

<1> ポモドーロをカウント

ポモドーロをカウント

<2> 休憩をカウント

休憩をカウント

<3> 通知(ポモドーロ終了)

通知(ポモドーロ終了)

<4> 通知(休憩終了)

通知(休憩終了)