Pomodoro

Pomodoro のスクリーンショット

<1> ポモドーロをカウント
ポモドーロをカウント
<2> 休憩をカウント
休憩をカウント
<3> 通知(ポモドーロ終了)
通知(ポモドーロ終了)
<4> 通知(休憩終了)
通知(休憩終了)