Sandboxie

Sandboxie のスクリーンショット

<1> Sandboxie コントロール
<2> 右クリック時のメニュー
右クリック時のメニュー
<3> アプリケーション実行時 - サンドボックス化して実行
アプリケーション実行時 - サンドボックス化して実行
<4> Web ブラウザーを仮想上で実行
<5> 通知領域の Sandboxie アイコン上での右クリックメニュー
通知領域の Sandboxie アイコン上での右クリックメニュー
<6> 直接リカバリ
<7> クイックリカバリ
<8> 設定画面