nextCSV

nextCSV のスクリーンショット

<1> nextCSV
<2> 列編集
<3> 値変換条件編集
値変換条件編集
<4> 値置換条件編集
値置換条件編集
<5> 全般設定
全般設定