nextCSV

nextCSV のスクリーンショット

<1> nextCSV

nextCSV
画像を拡大する

<2> 列編集

列編集
画像を拡大する

<3> 値変換条件編集

値変換条件編集

<4> 値置換条件編集

値置換条件編集

<5> 全般設定

全般設定