V2C

V2C のスクリーンショット

<1> V2C

V2C

<2> グラフ表示

グラフ表示

<3> 縦3列表示

縦3列表示

<4> 一般設定

一般設定

<5> タブの設定

タブの設定

<6> 色の設定

色の設定

<7> ハイライトの設定

ハイライトの設定

<8> マウスの設定

マウスの設定

<9> レス表示設定

レス表示設定

<10> リンク・画像・動画の設定

リンク・画像・動画の設定