V2C

V2C のスクリーンショット

<1> V2C
<2> グラフ表示
<3> 縦3列表示
<4> 一般設定
一般設定
<5> タブの設定
タブの設定
<6> 色の設定
色の設定
<7> ハイライトの設定
ハイライトの設定
<8> マウスの設定
マウスの設定
<9> レス表示設定
レス表示設定
<10> リンク・画像・動画の設定
リンク・画像・動画の設定