KeyLemon

KeyLemon のスクリーンショット

<1> 顔写真の作成

顔写真の作成

<2> 顔を正面に向け、「顔写真の調整」ボタンをクリック

顔を正面に向け、「顔写真の調整」ボタンをクリック

<3> 「確認」画面

「確認」画面

<4> 全般

全般
画像を拡大する

<5> ウェブカメラ

ウェブカメラ
画像を拡大する

<6> プロフィール

プロフィール
画像を拡大する

<7> プラグイン

プラグイン
画像を拡大する

<8> ライセンス

ライセンス
画像を拡大する