KeyLemon

KeyLemon のスクリーンショット

<1> 顔写真の作成
顔写真の作成
<2> 顔を正面に向け、「顔写真の調整」ボタンをクリック
顔を正面に向け、「顔写真の調整」ボタンをクリック
<3> 「確認」画面
「確認」画面
<4> 全般
<5> ウェブカメラ
<6> プロフィール
<7> プラグイン
<8> ライセンス