Glary Undelete

Glary Undelete のスクリーンショット

<1> 表示言語を日本語化

表示言語を日本語化
画像を拡大する

<2> 日本語化されたインターフェース

日本語化されたインターフェース
画像を拡大する

<3> 検索中

検索中
画像を拡大する

<4> 検索結果 - フォルダー表示

検索結果 - フォルダー表示
画像を拡大する

<5> ファイルの種類表示

ファイルの種類表示
画像を拡大する

<6> フィルタ

フィルタ