JoyToKey

JoyToKey のスクリーンショット

<1> JoyToKey - メイン画面
<2> ジョイスティックの設定 - Keyboard
<3> ジョイスティックの設定 - Keyboard2
<4> ジョイスティックの設定 - Mouse
<5> ジョイスティックの設定 - 特殊機能
<6> JoyToKey - Options
<7> 設定
<8> ジョイスティックの調整・設定 - アナログスティックの調整・ボタンの確認
ジョイスティックの調整・設定 - アナログスティックの調整・ボタンの確認
<9> ジョイスティックの調整・設定 - デバイスごとの詳細設定
ジョイスティックの調整・設定 - デバイスごとの詳細設定
<10> アプリケーションとの関連付け