DesktopNoteOK

DesktopNoteOK のスクリーンショット

<1> DesktopNoteOK - メイン画面
DesktopNoteOK - メイン画面
<2> 付箋(ふせん)の貼り付けイメージ
<3> 付箋のメニュー
付箋のメニュー
<4> タスクトレイアイコンの右クリックメニュー
タスクトレイアイコンの右クリックメニュー
<5> 掲載しているスクリーンショットのバージョン情報
掲載しているスクリーンショットのバージョン情報