IsMyHdOK

IsMyHdOK のスクリーンショット

<1> エンドユーザーライセンス契約
エンドユーザーライセンス契約
<2> テストの負荷についての確認
テストの負荷についての確認
<3> IsMyHdOK - メイン画面
IsMyHdOK - メイン画面
<4> 計測値
計測値
<5> システムメニュー(Windows 標準のシステムが起動)
システムメニュー(Windows 標準のシステムが起動)