SepPDF

SepPDF のスクリーンショット

<1> SepPDF - メイン画面
SepPDF - メイン画面
<2> ページ等指定分解
ページ等指定分解
<3> 分割操作完了
分割操作完了
<4> ページ数が多い場合の警告表示
ページ数が多い場合の警告表示
<5> 設定
設定
<6> 各ページを分割する
各ページを分割する
<7> 1ページを4分割するよう指定した場合
1ページを4分割するよう指定した場合
<8> 掲載しているスクリーンショットのバージョン情報
掲載しているスクリーンショットのバージョン情報